Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.IGISPORT.PL
STAN PRAWNY NA DZIEŃ 20.05.2018 R.
§1. Wstęp
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: http://www. igisport.pl
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
§2. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
1. Regulamin- Regulamin sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.igisport.pl
2. Dzień roboczy- jest to jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Sprzedawca – Marcin Rutkowski działający pod firmą „IGISPORT” Marcin Rutkowski z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Wincentego Turka 19/30, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 716-187-90-53 , REGON, 369553820 , telefon kontaktowy:507125205, poczta elektroniczna: biuro@igisport.pl, i umożliwiająca kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.
4. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.igisport.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
5. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
7. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, wszystkie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
8. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą formularza elektronicznego, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
9. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
10. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym w celu założenia Konta.
11. Dane – dane Klienta, w tym, dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
12. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów w sposób łatwiejszy i szybszy.
13. Cena – cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
14. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Klient.
15. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
16. Przelew dedykowany – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
17. Dostawca- jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone Towary odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą Towarów.
18. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
19. Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
20. Usługa – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego.
21. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą sklepu internetowego a Klientem w ramach procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
22. Umowa sprzedaży– umowa zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup towaru.
23. Formularz rejestracji- usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
24. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
25. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym za pomocą którego dokonuje się zakupu wybranego przez Klienta Towaru.
§3. Ogólne warunki
1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
4. Poprzez złożenie Zamówienia Klient akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.
5. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.
6. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.
9. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza Towarów poza granice kraju. (proszę doprecyzować)
10. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
11. Sprzedawca zastrzega, ze kolory towarów sprzedawanych w Sklepie, mogą się minimalnie różnić  od tych, które zostały przedstawione na zdjęciach na stronie Sklepu.
§4. Konto
1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem go.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Konsument uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji.
6. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w ust. 3 powyżej zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
7. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
8. Login oraz hasło mają charakter poufny.
§5. Złożenie Zamówienia
1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
a) za pośrednictwem Konta na stronie http://www.igisport.pl
b) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia na stronie, o której mowa powyżej bez dokonywania Rejestracji.
2. Złożenie Zamówienia w trybie określony w ust. 1 powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
3. Wiążącą Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
4. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru oraz formy płatności.
5. Poprzez kliknięcie ikony „Mam świadomość, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.
8. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji.
9. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na złożone przez Klienta Zamówienie.
10. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
11. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
12. W przypadku określonym w ust. 11 powyżej Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.
§6. Dostawa
1. Ceny podane na stronie sklepu internetowego podawane są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki. Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.
3. Chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem jest przyjęcie zamówienia przez
Sprzedającego o czym informuje on Klienta drogą mailową.
4. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego przez niego Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia
7. Na czas dostawy do Klienta danego Towaru składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez Dostawcę. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 3 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego Dostawcę, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
8. Koszty dostawy Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uzależnione są od sposobu dostawy i wynoszą: Poczta Polska – Kurier 48 w zależności od gabarytów 14 zł lub17,50 zł, przy zakupach za kwotę powyżej 500 zł- wysyłka gratis.
9. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
10. Dostawa Towaru odbywa się w miejscu określonym w Zamówieniu.
11. Towar nie jest wysyłany za pobraniem.
12. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.
14. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszty dostawy.
15. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
§7. Płatności
1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu
3. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
a) przelewy dedykowane on-line za pośrednictwem płatności internetowych Paypal
b) przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy:

Dane do przelewu:
IGISPORT Marcin Rutkowski
ul. ks. Wincentego Turka 19/30
30-717 Kraków
numer konta: 43 1140 2004 0000 3402 7746 4401
c) gotówką (przy odbiorze Towaru) na miejscu w siedzibie firmy, po wcześniejszym ustaleniu godziny i daty odbioru.
4. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
5. Faktury VAT lub paragony przesyłane są Klientowi drogą e-mail w wersji elektronicznej – pliku PDF.
6. Faktury VAT w formie papierowej przesyłane są Klientowi na jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.
§8. Odstąpienie od Umowy
1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (dni) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży całkowicie lub częściowo.
2. W przypadku odstąpienia przez Klienta-Konsumenta od umowy w trybie określonym w ust. 1 powyżej procedura zwrotu Towaru odbywa się w następującej kolejności:
a) Klient przesyła drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
b) Następnie Klient odsyła zakupiony towar na adres Sprzedawcy dołączając wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.
c) Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na otrzymanie zwrotu płatności poprzez przelew wskazuje w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona.
d) Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów codziennego użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu
3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (o ile jest to możliwe), chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy swój rachunek bankowy.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.
7. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
§9. Postępowanie reklamacyjne
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Powyższa odpowiedzialność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego (art.556-576 k.c.)
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres siedziby firmy.
3. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres email: biuro@igisport.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

§10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień, oraz realizacji kontaktu z Klientem
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej – składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
4. O sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu szerzej traktuje Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem elektronicznym: http://www.igisport.pl

§11. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.igisport.pl
umożliwiającym pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Klienta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.
6. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
7. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 6 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
8. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
9. Załącznikami do Regulaminu są wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzór reklamacji oraz polityka prywatności.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załączniki:
1.oświadczenie o odstąpieniu od umowy
2. zgłoszenie reklamacyjne
3. polityka prywatności

REGON: 369553620